Асоциация на Българските Медицински Сестри (АБМС) бе създадена през 2019 година, като организация, в която могат да членуват всички медицински сестри в България, независимо от статута или географското положение на тяхното работно място. Целта на новата асоциация е да осигурява адекватна защита на съсловието, да организира обучения, сертификация и да обедини медицинските с оглед демократизиране на работния процес и условията за упражняване на професията ни в медицинските заведения, както и в структури извън системата на здравеопазване. Като непосредствени цели, асоциацията си поставя:

  • подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на медицински сестри;
  • обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на медицински сестри при работа и координиране на усилията за тяхното решаване;
  • организиране на международен обмен;
  • представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните проблеми на медицински сестри и търсене на съдействие за тяхното решаване;
  • оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на медицински сестри в съответствие с настоящия устав.
  • повишаване авторитета на професията на медицинската сестра сред обществеността;
  • обезпечаване, чрез участие – с предложения и становища до компетентните органи в изработването на законодателна рамка за законово установени изисквания за минимално съотношение на медицинска сестра към брои пациенти по сектори, на
    медицинска сестра към брои деца по сектори.
  • участие в създаването на политики и стандарти за сестрински грижи, касаещи работата на медицинските сестри във всички сфери на здравеопазването и в структури извън системата на здравеопазване, в държавният и в частният сектор.АБМС се ангажира да подава сигнали до съответните институции от името на своите членове при нарушава е на техните права или при злоупотреба с власт от страна на техните работодатели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *