УСТАВ

НА  АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ 

(АБМС)

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.1. Този устав е върховният вътрешен нормативен акт, уреждащ целите, устройството, управлението, дейността и прекратяването на „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ” 

Чл.1.2. Други вътрешни актове не могат да му противоречат.

II. СТАТУТ

Чл.2.1. „АСОЦИАЦИЯ  НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ”  е юридическо лице с нестопанска цел – сдружение, което да осъществява дейност в областта на медицината.

Чл.2.2. Сдружението е независима, демократична, неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация на медицинските  сестри в страната.

Чл.2.3. Сдружението е независима, самоуправляваща се организация, която организира дейността си на принципа на самофинансирането.

Чл.2.4. „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ“ е организация, която действа в обществена полза – на своите членове.

III. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3.1. Наименованието на сдружението е: „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ”, което може да се изписва и съкратено – АБМС.

Чл.3.2. Наименованието на сдружението се изписва на латиница по следния начин: BULGARIAN NURSES ASSOCIATION

Чл.3.3. Сдружението притежава свой графичен символ и шрифт, които се отразяват върху неговия печат.

Чл.3.4. Печатът на АБМС е кръгъл,  с надписи по периферията Асоциация  на

медицински сестри. По средата на надписа има изображение – синя лента /символ на националните протести на медицинските сестри през 2019/.

Чл.3.5. Символът на АБМС е кръгла значка с надписи по периферията Асоциация на Българските медицински сестри. По средата на надписа има изображение на синя лента /символ на националните протести на медицинските сестри през 2019г./.

IV. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.4.1. Седалището на Сдружението е в град Перник.

Чл.4.2. Адресът на управление на сдружението е: гр. Перник, ул. „Стомана” бл. 2, вх. Е, ап. 13.

Чл.4.3.  abmsestri2019@abv.bg

V. СТАТУТ И СРОК

Чл.5.1. Асоциацията на Българските Медицински Сестри /АБМС/ има статут на юридическо лице с нестопанска цел, създадено в обеществена полза  и регистрирано по реда и условията на действащото законодателство.

Чл.5.2.Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие и се създава за неопределен срок от момента на регистрацията му в Търговския регистър.

Чл.5.3. Асоциацията се учредява за неопределен срок от време.

VI. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 6.1. Да обедини  медицинските сестри, независимо от тяхната политическа, религиозна и национална принадлежност,  с оглед демократизиране на работния процес и условията за упражняване на професията им в медицинските заведения; и в структури  извън системата на здравеопазване.

–  подобряване на професионалната квалификация и издигане на социалния статус на медицински сестри;

–  обмен на информация, анализиране, обобщаване и огласяване на проблемите на медицински сестри при работа и координиране на усилията за тяхното решаване;

– организиране на международен обмен;

– представяне пред държавните органи и обществени организации на социалните проблеми на медицински сестри и търсене на съдействие за тяхното решаване;

– оказване на всестранна помощ при осъществяване на личните и колективни инициативи на медицински сестри в съответствие с настоящия устав.

-повишаване авторитета на професията на медицинската сестра сред обществеността;

– обезпечаване, чрез участие – с предложения и становища до компетентните органи в изработването на законодателна рамка за законово установени изисквания за минимално съотношение на медицинска сестра към брои пациенти по сектори, на медицинска сестра към брои деца по сектори.

-участие в създаването на политики и стандарти за сестрински грижи, касаещи работата на медицинските сестри във всички сфери на здравеопазването и в структури  извън системата на здравеопазване, в държавният и в частният сектор.

Чл.6.2. Целите си  сдружението ще постигне чрез:

– членство в национални и международни професионални организации  със сходен предмет на дейност, сътрудничество с всички партньорски организации в обалстта на здравеопазването

– популяризиране целите на сдружението пред държавните органи и обществени организации, органите на здравното министерство и обществото;

– събиране на информация за условията за упражняване на професиите в страната и в чужбина, за международния обмен, за проблемите на студентите медицински сестри и огласяване на събраните сведения;

– организиране на  обучителни сесии и семинари , свързани с професионалния статут на своите членове и спецификата на лечебните заведения, в които работят

– търсене на съдействие и привличане на консултанти и експерти за подпомагане дейността на сдружението;

Чл.6.3. Сдружението има за цел да защитава интересите на своите членове, с позволените от законите и другите нормативни актове средства и начини пред държавните и общински органи, обществени организации и други физически и юридически лица със стопанска и нестопанска цел.

Чл.6.4. Асоциацията ще инициира  създаването по предвидените в Кодекса на труда  и ГПК ред – Синдикална организация, която да защитава правата на всички медицински  специалисти, в т.ч. и на медицинските сестри. 

Чл.6.4.1. Участието в  управлението на  Синдикалната организация не е в конфликт на интереси с  това на Асоциацията.

Чл.6.5. АБМС  следи за  злоупотреби с власт, превишаване на права и оказан натиск върху членове на асоциацията по месторабота, от ръководни кадри и ще обезпечава възможности за адекватна защита на своите членове.

VII.   СТРУКТУРА и ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.7.1.  За осъществяване на дейността си  сдружението може да разкрива клонове  на териториален принцип.

Чл.7.2. Органи на управление на Сдружението са: А. Общо събрание/ОС/ 

Б. Управителен съвет/УС/ В. Председател Г. Контролен съвет/КС/.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 8.1. Общото събрание е върховен орган и се състои от всички членове на сдружението.

Чл. 8.2. Правомощията на Общото събрание са:

1. Приема, изменя и допълва устава;

2. Приема основни нормативни актове на сдружението по искане на УС;

3. Определя броя на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет, в съответствие с този устав;

4. Избира и освобождава Председателя, членовете на Управителния съвет и Kонтролният съвет;

5. Взема решения за приемане и изключване на членове на асоциацията.

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове;

7. Взема решения за участие в други организации;

8. Взема решение за прекратяването, преобразуването, отделянето, разделянето, сливането или вливането в друго сдружение. 

9. Приема програми и определя насоките на дейността;

11. Приема бюджета;

12. Определя ежегодно видове, размер и срок за внасяне на членски внос или имуществени вноски;

13. Приема отчетния доклад и финансовия отчет на Управителния съвет и Контролния съвет;

14. Освобождава от отговорност лица от състава на Управителните органи;

15. Отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението или не са целесъобразни;

16.  Разпорежда се с интелектуалната собственост на сдружението;

17. Приема символите на сдружението.

8.3.  Общото събрание  може да възложи упражняването на негови права, ако това не противоречи на повелителни законови норми на Управителния съвет.

8.4. Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.

8.5. Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол, относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

8.6. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона,  устава или предходно решение на Общото събрание могат да бъдат оспорвани пред него   от заинтересованите членове на сдружението или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 1 год. от датата на вземане на решението.

Чл.8.7. Общото събрание се свиква на редовни заседания  от Управителния съвет, веднъж годишно. 

Чл.8.8. Общото събрание може да бъде свикано на извънредни заседания от Управителния съвет,  както и по искане на 1/3 /една трета/ от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свискване на общото събрание, то се свиква   от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл.8.9.  Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл.8.10. Поканата се обявява в регистъра на юрическите лица с нестопанска цел,  воден от Агенцията по вписванията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се  намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. 

Чл.8.11. Общото събрание се счита за редовно, ако не него присъстват повече от половината членове на сдружението.

Чл.8.12. Ако в определения час и дата, на мястото, определено за провеждане на заседанието не е налице необходимия кворум, заседанието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законна, независимо от броя на присъстващите.

Чл.8.13. Дневният ред се предлага от Управителният съвет.

 Предложения за дневен ред могат да отправят всички членове до Управителният съвет преди изпращане на поканите /съобщенията/ или до Общото събрание при откриването му.

Чл.8.13.1. По въпроси, които не са били вписани в дневния ред или не са били надлежно оповестени не могат да се вземат решения, освен ако на събранието присъстват всички негови членове и те са съгласни с това.

Чл.8.14.  Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство   от присъстващите. Всеки член на Сдружението  участващ на събранието има право на един глас.

Чл. 8.15. Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до неговия съпруг, неговите възходящи и низходящи роднини, както и при гласуване относно роднини по съребрена линия или сватовство.

Чл.8.15.1. Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.8.16. Решенията относно: измененията на Устава, приемане на нови членове, избор на Управителен съвет, избор на Контролен съвет, предсрочно освобождаване на член от Управителния съвет, включително на председателя, зам. Председателя и секретаря, участие в други дружества и прекратяване на сдружението или за преустройството му се вземат с мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите на събранието.

Чл.8.17. Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако изрично не се реши противното.

Чл.8.18. Решенията на Общото събрание, които противоречат на закона или на настоящия устав, могат да се отменят от държавен орган, под надзора на който се намира юридическото лице.

Чл.8.19.   За проведените събрания се изготвя протокол, който се съхранява в архива на сдружението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, СЪСТАВ, КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.9.1. Управителния съвет е изпълнителен орган на Сдружението. Той управлява дейността на сдружението и изпълнява всички функции, възложени му от Общото събрание и този Устав.

Чл.9.2. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите с мандат от 4 /четири/ години, без огпраничение на броя на мандатите

Чл.9.3. Управителният съвет заседава най-малко четири пъти в годината и се свиква от Председателя си или по искане на всеки член на Управителния съвет.

Чл.9.4. Членовете на Управителния  съвет могат да бъдат представлявани на заседанията му от друг член на Управителния съвет с изрично писмено пълномощно. За присъстващ на заседанието член се приема и такъв, с който има двустранна телефонна или друга комуникационна връзка, позволяваща пълноценното му участие в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на такъв член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл.9.5. Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от друг член на УС. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от  присъстващите членове с явно гласуване, освен ако законът или уставът предвиждат друго.

Чл.9.6. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл.9.7. Правомощия на УС:

А. Организира и ръководи дейността на Сдружението;

Б. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

В. Свиква ОС и се отчита пред него;

Г. Осъществява  всички функции   и дейности, които   не са от изключителната компетентност на Общото събрание;

Д. Ръководи текущата дейност на АБМС;

Е. Приема годишен план-програма за своята дейност; Предлага планове и програми за дейността на сдружението;

Ж. Разпорежда се с имуществото и финансовите средства на Сдружението;

3. Предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на сдружението;

И. Приема членовете на сдружението, което решение се утвърждава от Общото събрание

Й. Осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и чужбина;

Л. Може да изпълнява и други функции, определени от ОС;

Чл.9.8. Управителният съвет се състои от 3 лица – председател, секретар и член, избрани измежду членовете на сдружението.

Чл.9.9. Управителния съвет се избира от ОС с тайно гласуване.

 Х. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.10.1. Председателят на Асоциацията  , които е член по право и председател на УС има следните правомощия, се избира от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство, с мандат от 4 години, без ограничения в броя на мандатите

Чл.10.2.  Председателят на Асоциацията има следните правомощия:

А. Свиква УС на заседания и ги ръководи;

Б. Представлява Сдружението в деловите отношения с трети физически и юридически лица, както и в отношенията с държавни, административни и съдебни органи и банкови институции;

В. Организира изпълнението на решенията на ОС и на УС;

Г. Ръководи и координира текущата дейност на сдружението; 

Д. Установява отношения с държавни органи, местни органи и неправителствени организации;

Е. Управлява и се разпорежда с банковите сметки на сдружението;

Ж. Подготвя обобщен отчет за дейността на Управителния съвет и го представя за одобрение пред Общото събрание.

3. Подготвя вътрешните актове на АБМС и ги представя за приемане от Общото събрание или от Управителния съвет;

И. Подготвя отчети, изисквани от Управителния съвет или от трети лица;

Й. Отчита дейността си пред Общото събрание, а при поискване и пред Управителния съвет;

К. Изпълнява други възложени му от Общото събрание и от Управителния съвет задължения.

Чл.10.2. При отсъствие на председателя Управителния съвет  упълномощава друг член на УС да изпълнява функциите му, както и срокът за това.

ХI.КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.11.1.Контролния съвет /КС/  се състои от 3 души – членове на сдружението – Председател и двама членове.

Чл.11.2.Контролния съвет:

  • Осъществява контрол върху законосъобразността на  действията на УС и финансовото състояние на сдружението.
  • КС подготвя и внася в ОС годишен доклад относно бюджета, приходите и разходите на сдружението. При подготовката на този доклад КС има пълен достъп до всички финансови и други документи на сдружението.
  • По решение на ОС, КС има право да извършва проверки, ревизии, инвентаризации, като докладва резултатите от тях на ОС.
  • Приема и разглежда жалби и сигнали от членове на сдружението относно законността на действията на УС и финансовото състояние на сдружението.
  • Членовете на КС могат да участват в заседанията на УС с право на съвещателен глас.

Чл.11.3. Заседанията на КС  се свикват не по-малко от 1 път годишно от председателя му, а ако последният отсъства – от друг член на КС.

– Председателят на КС е длъжен да свиква заседание на КС при писмено искане на някой от членовете му. Ако председателя не свика заседание в седмичен срок, то може да се  свика от всеки един от заинтересуваните членове на КС .

  • КС може да взема решения, ако на заседанията му присъстват поне двама негови членове .
  • Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите.
  • КС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на КС.

XII. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.12.1. Членството в АБМС е доброволно.

Чл.12.2. Член на АБМС може да бъде всяка медицинска сестра, независимо от своята национална, етническа, религиозна, политическа или полова принадлежност.

Чл.12.3. Членството в АБМС се запазва до 1 (една) година след прекратяване на трудовото правоотношение или при прекъсване на работа.

Чл.12.4. За  асоциирани членове на АБМС могат да бъдат приемани и юридически лица (сдружения, обществени организации, търговски дружества), които:

– Работят в областта на медицината;

– Дейността им е съвместима с целите на сдружението и средствата за постигането им.

    Асоциираните членове имат право на съвещателен глас в Общото събрание .

Чл.12.5. В състава на сдружението може да бъде включено и лице, което не отговаря на изискванията за членство, с  изрично решение на Общото събрание на АБМС за това.

За членове на АБМС могат да бъдат приети и други медицински специалисти, но работещи на длъжност медицинска сестра или студенти обучаващи се за медицински сестри.

 Чл.12.6. Учредителите на Сдружението се считат за негови членове с подписването на настоящия устав.

Чл.12.7. Годишния членски внос  е в размер на 20 лв. за една календарна година За пенсионери и студенти членския внос е 50% от сумата или 10(десет)лева годишен членски внос и се дължи до края на първото тримесечие. 

      За новоприети членове плащането на членския внос за текущата година се извършва в срок до един месец от датата на приемането му. 

Чл.12.7.1..Размера на членския внос се променя  с решение на Общото събрание. Актуализиране може да се прави всяка календарна година с решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство.

Чл.12.8. Членовете на сдружението се приемат въз основа на писмена молба, подадена до Управителния съвет. Членството възниква от датата на решението на УС, с която тя се уважава.  Приетите членове се утвърждават с решение на Общото събрание, което се явява и точка първа от дневния му ред.

Чл.12.9. В случай на отказ от приемане може да се подаде нова молба за членство, но не по-рано от 1/един/ месец след отказа.

XIII. ПРАВА  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.13.1. Всеки член на АБМС има право:

– да участва в дейността на организацията;

– да избира и да бъде избиран в органите на АБМС;

– да получава информация от органите на АБМС за тяхната дейност и взетите от тях решения;

– да прави предложения, искания и други;

– да се ползва от защитата на АБМС при осъществяване на дейност, свързана с целите му и в рамките на устава;

– да заяви свободно своето напускане на АБМС

 Чл.13.2. Всеки член на АБМС е длъжен:

– да съдейства за осъществяване на целите на сдружението;

– да спазва устава;

– да изпълнява решенията на органите на АБМС;

– да бъде коректен, колегиален и етичен с останалите членове на сдружението.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА ЧЛЕНСТВОТО

 Чл.14.1. Членството в АБМС се прекратява:

–  по собствено желание, чрез подаване на заявление до Управителния съвет. В този случай членството се прекратява от датата на подаване на заявлението;

– с прекратяване на трудовото правоотношение за срок по-дълъг от една година, освен в случаите на неприключил съдебен спор по повод прекратяването му

–  със смъртта или поставянето под запрещение на физическото лице – член на сдружението;

– със заличаването на юридическото лице — член на сдружението

– с прекратяване на сдружението;

–  с изключване;

–  при отпадане поради закъснение на плащането на членски внос повече от три месеца, констатирано от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност.

Чл. 14.2. При прекратяване на членството направените имуществени вноски и дарения остават в полза на сдружението.

Чл.14.3. Членските права и задължения не се наследяват.

Чл.14.5. При прехвърляне на медицински сестри от едно работно място на друго или от едно лечебно заведение в друго членството в АБМС се запазва.

Чл.14.6. Член на АБМС може да бъде изключен с решение на Общото събрание за:

– системни, груби нарушения на Устава;

–  злоупотреба с финансовите средства на организацията с цел незаконно присвояване или отклонение на финансови средства не по предназначение;

– злоупотреба с длъжността, заемана в организацията, с цел лично облагодетелстване;

–  недобросъвестно изпълнение на поет ангажимент поради некомпетентност или формално отношение, от което организацията губи популярност в и извън страната, затруднява се    личната инициатива на отделните членове и са налице пропуснати ползи;

– при използване на името на АБМС за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава;

–  при неспазване решенията на органите на АБМС.

XV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.15.1. Имуществото на сдружението се формира от:

– годишни вноски и допълнителни имуществени вноски на членовете;

– дарения и завещания в полза на сдружението;

– приходи от стопанисване на имуществото;

– приходи от стопанска дейност в рамките на целите на сдружението: от провеждане на квалификационни курсове; издателска дейност; рекламна дейност; образователен обмен; договори за съвместна дейност; средства, получени по програми, финансирани от други институции;

– други приходоизточници, позволени от закона.

Чл.15.2. Начинът на изразходване на средствата на сдружението се определя от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от членовете му.

Чл.15.3. Управлението и разпореждането с банковите сметки на сдружението се извършва от Председателя на сдружението или заместващото го лице определено от УС при условията и реда предвидени в Устава.

XVI. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл.15.1. Дейността на сдружението се финансира от членския внос, допълнителни вноски от членовете на сдружението, дарения , от продажба на значки, рекламни материали свързани с дейността на сдружението, постъпления от организиране на семинари, обучения съгласно устава.

Чл.15.2. За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си сдружението може да извършва в страната и чужбина сделки с нетърговски характер, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книжа, права върху интелектуална собственост.

Чл.15.3. Сдружението може да учредява и да участвува в търговски дружества в страната и в чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за осъществяване на дейността си.

Чл.15.4. Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

Чл.15.5. Имуществото на Сдружението служи за осъществяването на идеалната му цел.

Чл.15.6. Сдружението отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

Чл.15.7. Членовете на сдружението не отговарят за неговите задължения.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.16. Прекратяване дейността на АБМС става:

с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички членове на АБМС, по решение на съда в предвидените от закона случаи.

XVII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.17.1. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

Чл.17.2.  Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

Чл.17.3. Ако ликвидаторът не е определен по реда на ал.2, той се определя от Окръжния съд по седалището на Сдружението.

Чл.17.4. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл.17.5.  Ликвидаторът извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

XIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18.1.Въпросите, неуредени в настоящия Устав и актовете на Общото събрание, се уреждат от ЗЮЛНЦ и действащото в страната законодателство.

18.2. Актовете   на сдружението,   които противоречат  на този устав не пораждат последици.

Настоящият устав може да бъде изменян само по предложение на УС, след одобрение от Общото събрание.

Настоящият устав  е приет на Общо събрание  на АСМБ, състояло се на 16.07.2019 г. и се подписа от членовете на Общото събрание.

Членове на Общото събрание:

/ по приложен списък на членовете, приели Устава на Сдружението /